Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zapraszamy Uniwersytety Trzeciego Wieku do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym:
 „Zielona Wiedza dla UTW. Moja planeta bez elektrośmieci.”

PARTNERZY PROJEKTU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych. W sposób szczególny Narodowy Fundusz troszczy się o ochronę przyrody i przetrwanie najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin a także o kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Szacuje się, że finansowy udział NFOŚiGW w utrzymaniu i prowadzeniu bieżącej działalności naukowej, dydaktycznej i edukacyjnej 23 polskich parków narodowych wynosi ok. 25-30% rocznie. W ciągu dwóch dekad polskie parki narodowe uzyskały wsparcie w wysokości ćwierć miliarda złotych z puli Narodowego Funduszu. W akcjach i kampaniach edukacyjnych dofinansowanych przez NFOŚiGW wzięło udział ponad 20 mln ludzi.


Europejska Platforma Recyklingu (ERP)

Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja odzysku Sprzętu elektrycznego i Elektronicznego S.A.(ERP) została utworzona pod koniec 2005 roku przez firmy: Electrolux, Hewlett Packard, Procter & Gamble oraz Sony. Podstawowym celem Spółki – Organizacji Odzysku jest przejmowanie od wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny obowiązków związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów stąd pochodzących. W ostatnich trzech latach przeciętnie rocznie ERP zbierała około 16 tysięcy ton odpadów przetwarzając je i osiągając określone prawem poziomy odzysku i recyklingu. Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, Spółka prowadzi publiczne kampanie edukacyjne wiążące się ze wzrostem ilości zbieranych odpadów.

 

ERP Batteries

ERP Batteries Poland Sp. z o.o. została założona w 2009 roku w celu organizacji i wspierania zbierania i przetwarzania baterii przenośnych. W 2012 roku ERP Batteries zebrała i poddała recyklingowi ponad 250 ton baterii. W roku bieżącym ERP Batteries ma zamiar co najmniej podwoić tą ilość. Działalność ERP Batteries jest finansowana przez firmy wprowadzające baterie na rynek polski.

 

Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”

Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku działało w latach 2008-2012 jako organizacja nieformalna, co miało tę zaletę, że mogło zrzeszać UTW działające w różnych formach organizacyjno-prawnych, ale tę wadę, że nie posiadając osobowości prawnej nie mogło występować w obrocie gospodarczym, pozyskiwać grantów, darowizn itp. Po wielu konsultacjach, w końcu 2012 r. OP UTW przekształciło się w Fundację, która przyjęła te same cele statutowe, jest kontynuatorem praw i zobowiązań OP UTW, rozpoczętych projektów oraz innych działań na rzecz członków. Do podstawowych misji Fundacji należy działalność na rzecz rozwoju i konsolidacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, krzewienia oświaty, profilaktyki i ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu; ochrony środowiska, praw człowieka, dziedzictwa narodowego; inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego; propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w szeroko pojętych działaniach na rzecz wysokiej jakości życia osób starszych; współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; krzewienie idei wolontariatu i współpracy międzypokoleniowej. Beneficjentami działań i pomocy Fundacji stają się automatycznie wszyscy aktualni – 72 UTW, jak i przyszli członkowie OP UTW. Fundacja kontynuuje zasadę nie pobierania od członków OU UTW żadnych stałych opłat lub składek członkowskich. Uniwersytet Trzeciego Wieku pragnący przystąpić do Ogólnopolskiego Porozumienia UTW składa deklarację członkowską, której wzór znajduje się na stronie internetowej OP UTW www.fundacjaoputw.pl Adres pocztowy do korespondencji: Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” 04-779 Warszawa ul. Gruszy 32 e-mail:biuro@fundacjaoputw. pl lub Klewkowicz@interia.eu

 

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego działa od 1989 roku. Jego powstanie było efektem rodzącego się w kręgach akademickich przekonania, że skomplikowane problemy środowiska przyrodniczego nie mogą być domeną naukowców tylko jednej dziedziny. Uczenie o środowisku wymaga przedstawienia obrazu w wymiarze nie tylko przyrodniczym: biologicznym czy geologicznym, ale również społecznym, prawnym, ekonomicznym, a nawet etycznym. Naukowcy z Centrum otwarci są nie tylko na pracowników i studentów UW, ale również i na tych, którzy nie są związani ze środowiskiem akademickim, a interesują się naukami przyrodniczymi. Pracownicy jednostki od lat organizują różnego rodzaju wykłady, np. cykl: Zrównoważony Rozwój w teorii i praktyce. Specjalnością Centrum są dziedziny z natury interdyscyplinarne, jak edukacja dla zrównoważonego rozwoju oraz polityka ekologiczna.

Zarejestruj UTW
Strefa dla zarządzających UTW więcej >>>


Człowieku, dla odzysku nie ma wieku! W każdym wieku dbaj o Ziemię swą, Człowieku!